Professionals in de Sport

Over Pro4Sport, de SportProfessionals

wedstrijdzwemmen2

Is dé partner

om samen met uw sportorganisatie een duurzame verandering en communicatie te realiseren. Wij verrassen onze opdrachtgevers met vernieuwende inzichten en ontwikkelen uw menselijk kapitaal, d.w.z. de mensen die het verschil (gaan) maken.

Inspireert en ontwikkelt

samen met u visie en beleid op maat dat is gebaseerd op het gedachtegoed en het DNA van uw sportorganisatie. Daarbij kunnen onze werkzaamheden breed en specifiek worden ingezet: sportparticipatie, talentherkenning, talentontwikkeling en topsport, maar ook vrijwilligersbeleid, kaderontwikkeling en het begeleiden van interne processen, zowel bestuurlijk, coördinerend, uitvoerend, ondersteunend als technisch van aard.

Doet dit door

kennis, innovatie, inspiratie en creativiteit in te zetten, maar vooral door mensen te verbinden, te laten samenwerken en te leren om verantwoordelijkheid te nemen en te delen. Samenwerken, kennis delen, synergie benutten, professionaliseren en klantgerichtheid zijn de kenmerken van de toekomstige (vrijwillige) sportorganisatie.

Is een eigentijdse

en misschien wel eigenwijze onderneming van sportprofessionals met waardering voor de mensen waarmee wordt samengewerkt en waarbij resultaten gemaakt worden met behulp van geëigende en beproefde methoden. Naast prestatiegerichtheid is er juist aandacht voor de “zachte” sociale component.

Onze Visie & Ambitie:

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Respect en Integriteit als de rode draad van Houding en Gedrag
 • Procesbegeleiding van a tot z, waarbij de organisatie zelf centraal staat
 • Professionals en Vrijwilligers in de organisatie optimaal met elkaar laten samenwerken
 • Draagvlak creëren naar alle geledingen in de organisatie
 • Sportorganisaties laten profesionaliseren en voorbereiden op een veranderende samenleving
 • (Technisch) kader en (Top) sporters zich onafhankelijk en individueel laten ontwikkelen
 • Sporttalenten begeleiden bij het maken van de juiste keuzes

ADVIES, IMPLEMENTATIE, PROCESBEGELEIDING, VISIE, STRATEGIE EN BELEID VAN SPORTORGANISATIES

Pro4.Sport adviseert,implementeert en begeleidt interne en externe processen en transities van sportverenigingen, sportstichtingen en sportbonden.

Zij doet dat op basis van de volgende werkzaamheden:

 • Het adviseren in en implementeren van ambitie, visie, beleid, strategie en structuur;
 • Het versterken van de identiteit, stabiliteit en de eigen verantwoordelijkheid;
 • Het duidelijk positioneren van professioneel & vrijwillig kader;
 • Het handhaven en/of herstellen van integriteit en respect.

Om het rendement en de ontwikkeling centraal te stellen is meten een belangrijke voorwaarde. Niet door letterlijk een meetlat langs het sportveld te leggen, maar door een zgn. “ist (huidige) -situatie” te beschrijven.

Dat doen wij door de sportorganisatie uitgebreid in kaart te brengen en het houden van enkele (diepte) interviews met de meest verantwoordelijken in de organisatie, zoals de voorzitter, andere bestuursleden, de (technisch) directeur of manager, hoofdtrainer(s) en andere leidinggevenden die door het bestuur/directie worden aangewezen, maar ook “willekeurige” (oud-)leden of andere betrokken organisaties die een band met uw sportorganisatie hebben. Daarnaast kunnen bijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij de workshop (actief meedoen) een beproefd concept is.

Vervolgens worden visie, ambitie, strategie en doelstellingen omschreven en mede aan de hand van de beschreven beginsituatie worden interventies ontworpen, omschreven, voorgelegd (draagvlak) en uitgevoerd in de zgn. “soll (nieuwe) -situatie”. Vanuit de interventies wordt planmatig gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen met als basis de visie, ambitie en en strategie, de heipalen van het fundament van de veranderende organisatie. Om het veranderingsproces zo goed mogelijk te bestendigen en minder afhankelijk te zijn van de “spelers” van het moment, hebben wij de intentie om de organisatie minimaal 3 jaar te begeleiden. Daarbij is het eerste jaar het meest intensief en neemt de factor tijd in het tweede en derde jaar af.

PERFORMANCE-VERBETERING VOOR COACHES, SPORTERS EN TECHNISCH KADER

Pro4.Sport adviseert, begeleidt en ontwikkelt de performance van technisch kader in het algemeen en (top)coaches (top)sporters en sporttalenten in het bijzonder op basis van individuele-, groeps- en teambegeleiding.

Pro4Sport doet dat op basis van de volgende werkzaamheden:

 • Het maken van een persoonlijk plan, evalueren en bijstellen.
 • Reflectiegesprekken a.d.h.v. de meest recente (stress) gebeurtenissen.
 • Trainingen, wedstrijden en activiteiten bekijken om houding&gedrag te beoordelen.
 • Sporters, technisch kader en bestuur interviewen om mensen in de eigen omgeving te positioneren.
 • Themabesprekingen met sporters en teams.

Regelmatig reflecteren op basis van gelijkwaardigheid (zonder hiërarchie) maakt mensen in het algemeen en trainer/coaches en sporters in het bijzonders mentaal sterker en beter in staat om zichzelf te accepteren en eigen verantwoordelijkheid te nemen, zeker als dat in spannende, complexe en kritische situaties gevraagd wordt.

Gelijkwaardigheid is de absolute insteek van de gesprekssessies, omdat alleen door samen te werken vooruitgang geboekt kan worden. Geen inrichtingsverkeer met panklare oplossingen, maar een sfeer creëren om als trainer/coach, (top)sporter zelfkritisch te worden.

Sporttalenten staan aan het begin van een mogelijke topsportcarrière en weten vaak niet wat hun te wachten staat. Het maken van keuzes wordt als moeilijk ervaren en ook hierbij kan Pro4Sport het verschil maken. Wij hebben geen eigen belang, zijn onafhankelijk en loodsen sporttalenten door het oerwoud aan mogelijkheden, meningen en opvattingen.

INTERIM-, PROGRAMMA-,  PROJECT-, TECHNISCH- EN VERENIGINGSMANAGEMENT.

Naast het adviseren en het projectmatig werken is het eveneens mogelijk om als professional binnen uw sportorganisatie actief  operationele taken uit te voeren middels een (een- of meerjarige) detacheringsovereenkomst.

Deze werkzaamheden vallen onder de noemer Management en kunnen zich bijvoorbeeld richten op het Technisch Coördineren van de aanwezige (specifieke) doelgroepen en teams binnen uw sportorganisatie.

Een sportorganisatie, veelal een sportvereniging, kan min of meer opgesplitst worden in 3 organisatielagen: Besturen, Coördineren en Uitvoeren. Om uw organisatie optimaal te laten functioneren in de dagelijkse gang van zaken, is het belangrijk om de coördinatie-werkzaamheden door een professional te laten uitvoeren. Veelal zijn dit specifieke functies die te weinig of niet door het vrijwillig kader kunnen worden gedaan. Natuurlijk komt het voor dat dit wel lukt, maar van continuïteit is helaas vaak geen sprake. Het gaat hier ook om structureel, dagelijks of wekelijks terugkerende werkzaamheden en dan kunnen we al snel spreken van “werk”.

Tevreden

klanten

Speciaal aanbod